dsfzarКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция на “Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД в размер на 542 662.50 лв. за заблуждаваща реклама.

Проучване установи, че в периода от юни на 2010 г. до края на април 2014 г. дружеството рекламира цената и качеството на своите продукти с послания като:

„K-Classic Ви дава гаранция за най-ниска цена! Без компромиси. При сравними продукти никоя друга търговска верига в нашия град не предлага по-ниска цена. Ден след ден, година след година“ и „гарантирано качество на най-ниска цена”.

“Същността на гаранцията се свежда до обстоятелството, че дружеството предлага под собствената марка „К-Classic” продукти с гарантирано контролирано качество на най-ниска цена или на по-ниска такава, поясняват от КЗК (Вж. пълния текст на решението).

Производството показа, че след проучване на цените в конкурентни вериги, “Кауфланд” намалява продажната цена на сравними/аналогични продукти „K-Classic“ на по-ниска от констатираната продажна цена на конкурентния продукт или на цена, равна с цената на продукта на конкурента.

В контекста на използваните рекламни послания понятието „гаранция” се свързва с поет ангажимент от дружеството да предлага промоционалните продукти именно на най-ниски цени. По този начин се създава предварителна представа у потребителя, че закупувайки дадена стока с посочената гаранция, същата е гарантирано на най-ниска цена.

Дружеството използва при промотирането на тази гаранция посочените граматически форми на превъзходната степен „най” и сравнителната „по” с цел да привлече вниманието на потребителите към факта, че цените на неговите продукти са най-ниските при съпоставка със сходни или аналогични продукти в останалите конкурентни вериги, респективно са по-ниски от тях.

И двете хипотези предполагат, че цените на продуктите са не просто равни или еднакви, а са под цените на конкурентните сравними продукти, обясняват от комисията.

Комисията приема, че с поведението си дружеството целенасочено и систематично поддържа две паралелни ценови реакции –

намаление на цените на продуктите в размер, по-нисък от цената на конкурента, или намаление до размера на най-ниската конкурентна цена, показа проверка на комисията.

Същевременно през целия период на предлагане и промотиране на гаранциите („най-ниска цена”) “Кауфланд” презентира пред потребителите цените на продуктите си като най-ниски цени в сравнение с цените на конкурентите.

В този смисъл е налице явно противоречие между същността на предоставяната гаранция в частта относно предлагане на продуктите на „най-”/„по” ниска цена, и размера на цените в “Кауфланд” на съответните продукти, които са намалявани до установените на пазара най-ниски цени, предлагани от неговите конкуренти.

Използваният от дружеството механизъм за компенсиране на потребители, заплатили за сравним или аналогичен продукт по-висока цена в магазините на “Кауфланд”, чрез възстановяване на разликата до размера на цената на конкурента, също влиза в противоречие със съдържанието на рекламните послания за „най-”/„по” ниска цена.

В действителност потребителят получава равна на конкурентната цена, а не по–ниска, както се сочи в използваните рекламни послания.

При определяне на санкцията Комисията е отчела като смекчаващо обстоятелство факта, че след образуването на производството “Кауфланд” предприема действия по преустановяване разпространението на заблуждаващата реклама, като променя част от рекламното послание във връзка с гаранцията за качество на продукти – от „най-ниски цени” на „трайно ниски цени”.