Публикувано на: Sun, Mar 6th, 2016

Европейската комисия пусна електронна платформа, за разрешаване на спорове при онлайн търговия

CaptureНа фона на все по-нарастващите темпове на вътрешна и трансгранична онлайн търговия отскоро на интернет сайта на Европейската комисия е в действие онлайн платформа за извънсъдебно решаване на спорове (наричана по-долу “платформата”). Платформата представлява особено голямо улеснение при разрешаване на спорове между онлайн търговци и потребители от различни държави. Очаква се тя да засили доверието в електронната търговия на вътрешния пазар и да подпомогне растежа на трансграничната онлайн търговия в рамките на Европейския съюз.

Какво представлява платформата

Платформата е пусната в действие на 9 януари 2016 г., но става достъпна за потребители и търговци на 15 февруари 2016 г. на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/odr  Тя работи на всички официални езици на ЕС, включително и на български. Идеята е да се създаде бърз, лесен, ефективен и евтин способ, позволяващ на потребители и търговци да разрешават възникнали спорове помежду им. Съгласно изискването на европейското законодателство във всяка държава – членка на ЕС, следва да съществуват процедури за извънсъдебно решаване на спорове между потребители и търговци. България въведе способите за алтернативно решаване на потребителски спорове миналата година с поредни изменения на Закона за защита на потребителите. Списък с одобрените и действащи за България органи за алтернативно решаване на спорове (наричани по-долу “органи за АРС”) може да бъде намерен на страницата на Министерството на икономиката. Към настоящия момент тези органи са петнадесет помирителни комисии (една обща и четиринадесет секторни). При трансгранични онлайн сделки органите за АРС могат да бъдат задействани именно чрез платформата.

За кого работи

Платформата може да бъде използвана от двете категории лица, между които се сключва сделката – потребители и търговци. Потребителите трябва да са физически лица, граждани на ЕС, които при закупуването на стоки и услуги не действат по занятие или професия, а изцяло в лично качество. Търговците трябва да са физически или юридически лица, установени на територията на държава, членка на ЕС, които извършват сделките в рамките на своята търговска дейност. Следващо необходимо условие е продажбата на стоки или услуги да е станала онлайн. От приложното поле на стоките и услугите, за които може да се използва платформата, се изключват спорове относно здравни, както и определени образователни услуги.

Как работи

Потребителят или търговецът попълват едно доста опростено в съдържанието си електронно заявление на желания от тях език. Основните неща, които трябва да посочат в заявлението, са: качество на попълващия – потребител или търговец; данни за контакт; език, на който да се води производството; вид на стоката или услугата, за които се отнася жалбата; по какъв начин са закупени – чрез интернет сайт или чрез други електронни средства; цена; дата на покупката; дали въпросът е бил разглеждан вече по съдебен или извънсъдебен ред и най-вече каква е същността на жалбата.

Платформата незабавно препраща полученото заявление до насрещната страна, като я уведомява, че за да бъде разгледан спорът по този ред, страните трябва да се споразумеят към кой орган за АРС да бъде препратена жалбата. Отговорът на насрещната страна трябва да бъде получен до десет дни. Той трябва да съдържа информация относно това дали търговецът е задължен да се обръща към определен орган за АРС, или приема въпросът да се реши от един от органите за АРС, посочени от платформата. Ако насрещната страна е потребител, отговорът трябва да съдържа уточнението дали потребителят приема задължителния за търговеца орган за АРС (ако има такъв), или се съгласява с един от предложените от платформата. Важно е да се посочи, че без значение дали насрещната страна е търговец или потребител характерът на извънсъдебното решаване на спорове е изцяло доброволен. Ако в рамките на 30 дни не се постигне съгласие между спорещите страни кой орган за АРС да разгледа спора, производството по този ред спира.

При условие че страните се споразумеят относно органа за АРС, платформата препраща заявлението до избрания орган за АРС. Той разглежда случая изцяло онлайн в срок до 90 дни, като разяснява предварително на страните процедурните си правила. Спорът може да бъде разрешен както със споразумение, когато такова е постигнато между страните, така и с решение, което страните могат да приемат, откажат или изпълнят съгласно приложимите процедурни правила на органа за АРС.

Какво трябва да знаят онлайн търговците

Задължително е на интернет страницата на търговеца да бъде публикуван линк към платформата, който да е леснодостъпен за потребителите. На интернет страницата трябва задължително да се публикува и имейлът на търговеца. Тези изисквания важат и за търговци, които използват събирателни онлайн платформи, като Ebay. Ако търговецът отправя оферти по имейл, линк към платформата трябва да се съдържа в този имейл. Необходимо е линк към платформата да се съдържа и в общите условия на търговеца, в случай че са приложими към онлайн продажби.

Защо е по-изгодно да се използва

При трансграничните онлайн сделки се повдига въпросът кое е приложимото право. Поне за едната от двете страни винаги ще е необходимо да се запознае с приложима чужда правна система и съответно да ангажира компетентен правен консултант. Това особено затруднява категорията на потребителите. Чрез използването на платформата отпада необходимостта от ориентиране в непознати правни системи или търсене на компетентни правни съветници. Пострадалата страна подава своята жалба с попълването на едно единствено стандартизирано заявление. Остава въпросът защо насрещната страна да приеме спорът да се решава по такъв извънсъдебен ред, след като производството е доброволно и никакви правни последствия няма да произтекат за нея, ако го отхвърли. Причината е много проста – минимизиране на разходи. Таксите на органите за АРС са обичайно по-малки, отколкото съдебните разноски. В случай че предложението на увредената страна, отправено чрез платформата, да се разреши спорът извънсъдебно бъде отхвърлено, тази страна може да продължи да търси правата си по съдебен ред. Действително за пострадалия този подход ще е свързан с много повече време и разходи. Ако в крайна сметка обаче той докаже по съдебен ред правотата си, сумата, която насрещната страна ще се наложи да плати в сравнение с първоначалния вариант, ще бъде значително по-голяма. В обобщение платформата създава един леснодостъпен, бърз и много по-евтин вариант за уреждане на спорове, който е в изгода и на търговци, и на потребители.

/capital.bg/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com